જાવનોકના ઉપયોગથી ખોરાકનો સ્વાદ વધે છે.ખોરાકનો સ્વાદ હોઇન જીવાનોલ શી રિમા છે.પીવાના પાણીના વિવિધ ફાયદાઓ ધરાવતા જવાનોકો દ’ના ભીઝર.ટૂંકી મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી.જવાનોલાઇ ભીજાર અદુવાકો ધુલોસંગ સે ‘જીત ગારડા પીટ ફુલ્ને એસ મ્યસ્ય કામ હુંચા .’જવાનોલ શ’રિરિમા ભીકો બલસમ સફા ગાર્ચા.યસલે ચિસો અને રુઘાખોનો કીબત રાહત દિવસ.યસલે ડી’એમ અને બ્રોકા’આઇટિસ, ‘ઉપચેમા’ નામે.દીનમા દિઓ પટ ક ગુ’દસ જવાનો ખાવું ગનરૂપચારcha।જો ચિસો લગન ભી જવાનોલાઇ તાતો પાનીમા હલેર પાની સે ‘વર્ન ગોર્ન સકીંચ.અનિયમિત મહી નવારી એ ચંપા જાવો,થોરા સારા 200 મિલીલીટર્સ વોટર ખાલી પેટામા દરરોજ થિસલ્સ ખાય છે.તવલ કામ ગાર્ન કાલ પિત્મા દરરોજ જીવનકો સવાનાલે પે’આત્મા બોસ્ને બોસો કામચ્છ.દરેક બિહાન પાણીનો ગ્લાસ છે, પાણીની ખાણ એક દાંત હોઈ શકે છે, દાંત દાંત છે, અને એક નાનકડી છોકરી રત્ન છે.યસ્મા જય તુન્કો તેલ અને પાનીસોંગ જ્વાનો મિસૂને અને દાંત દુખેકો થૈમ્ના લહુન યશેલે દાંત દુખાઇ, મુ ધનકો દેવધની પૂની.ફ્લુમા તજની પાવડર ગાયને ઉમલરને ગાર્નુપર્ચા ખાતી.પી’ખાલા લગડા દિનમા ડાય પટક જવાનો ખાંડા કામ હુન્હ.સાથી, જવાનો હlલર તેલ ટાટુને અને કહ્યું ટેલી મસાજ ગારડા જાડોમા શા’રિર દુખને સ’મસ્ય કામ હૂં.મને ખરાબ ગંધની ગંધ ઓછી છે.ફ્લુમા સિનેમોનિકો પાવડર ઉમ uલરને ગાર્નુપર્ચા ખાતા ગાય છે.પી’ખાલા લગડા ડાયના દિવા પટક જવાનો ખાંડા કામ હંહ.સાથી, જવાનો હલર તેલ ટાટુને અને કહ્યું ટેલી મસાજ ગારડા જાડોમા શા’રિર દુખને સ’મસ્ય કામ હૂં.મને ખરાબ ગંધની ગંધ ઓછી છે.ફ્લુમા સિનેમોનીકો પાવડર ગૌરવચર્ચના ખાવું ઉમરેર.પી’ખાલા લગડા દિનેમા પટક જવાનો ખાંડા કામ હુન્હ.સાથી, જવાનો હલર તેલ ટાટુને અને કહ્યું ટેલી મસાજ ગારડા જાડોમા શા’રિર દુખને સ’મસ્ય કામ હૂં.

યસ્ત છન બદમ kણુકા 4 ફીડા 1.મધુમલેલાય ન્યંત્રમા અચ્છે નિયમિત રૂપામા દૈનિક બદમ ખાંલે એમ ‘ધુમ્હેહહા 21% ઓછું થવાની સંભાવના છે.બડમ્મા પેયેન માયગનીઝને તત્વોલે બ્લ’એડ સુગર લભલાલાઇ નિયંત્રિત ગાર્ચ કહે છે.આથી જ સેવેલે એસ રેરામા, સેલીયમ શોષણ શું છે, ગરીબીમાં વધારો અને ચયાપચયમાં વધારો.2.માતાનું દિલાસો, જો તમારું હૃદય હોય, તો આપણું નબળું શરીર હશે, માતાનો ઝડપી દેખાવ, દેખાવ, દેખાવ, સૂઈ જશે, દરરોજ પૈસા મોકલો, તમને ખરાબ દૂધ મળશે.બિસ્તરાય બિસ્તરાય તપીંકો માંસ ‘પાસી ભાન થલચ્છ અને શિરીર તંદુરસ્ત દેખુંચ.3.બેડમા પમ્મા એન્ટિ acસિડિન્ટ, આયર્ન, ફોલેટ કેલ્શિયમ અને ઝિંકને બચાવી શકતા નથી ‘- રિરલાઇ વોટ’ન’ર સે’ બેલેટ એલએનકે.યસલે બદમ ખાનાલે ફક્ત આત્મનિર્ભર છે, નભાયા ક્યા ‘સનબત બચ્ચન’4જાડોમા ચિસોકો કારણ કે હત્યાકાંડનું કારણ હેમ્રો બ્લેડ સર્ક્યુલાસ્નામા પાની સમાસ્ય હુંછનું કારણ છે.જા’દોમા બદામકો સેવાનાલે શારિઅર્મા ગ’અરમહત લ્યાંચ જૂન કોઝેલ બ્લ’ડ સર્ક્યુલાસન રામોરો હુંચ મુત્તુ સ્વસ્થ હુંચા

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *