સરકારે આયુર્વેદથી કોરોનાની સારવારને મંજૂરી આપી, તેની પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે

કોરોના ના મોરચે વધુ એક સારા સમાચાર છે. આયુર્વેદ કોરોનાની સારવારમાં અસરકારક છે કે નહીં, અને જો તેમ હોય તો તેનો ઉપયોગ કરી શકાય તો […]