તમારી આ આદત વધારે છે હાર્ટ આટેકનો ખતરો, જો હોય તો અત્યારે જ બદલીલો.

આ ટેવો તમારા હાર્ટ એટેકનું જોખમ વધારે છે તમારે આ ટેવો તરત બદલવી પડશે બદલાતી જીવનશૈલી અને આહારની નબળી આદતોને કારણે લોકોનું જીવન આ દિવસોમાં […]