આ વસ્તુ ખાવાથી આ જીવન નહીં થાય ડાયાબિટીસ કેન્સર જેવાં રોગ.

લીમડાના પાનને પીસીને પેસ્ટ તૈયાર કરવી. હવે તેમાંથી એક ગોળી બનાવવી. આ ગોળીને મધમાં બોળીને ખાવી. આને ખાધા પછી એક કલાક સુધી કઈ પણ ન […]