પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાય યોજના: ખેતરમાં ખેતર બનાવવા માટે સરકાર પાસેથી 63 હજાર રૂપિયા મળશે.

પ્રધાનમંત્રી કૃષિ સિંચાઇ યોજના: રાજસ્થાન ફાર્મ પાઉન્ડ યોજના હેઠળ લાગુ કરો,દર વર્ષે ભૂગર્ભ જળનું સ્તર ઘટી રહ્યું છે.આવી સ્થિતિમાં પીવાના પાણી અને ખેતરોમાં સિંચાઇનું સંકટ […]