પ્રધાનમંત્રી ફાસલ બિમા યોજના: 28 જિલ્લાના ખેડુતોને રૂ. 528 કરોડ.

પ્રધાનમંત્રી ફાસલ બિમા યોજના: 28 જિલ્લાના ખેડુતોને રૂ. 528 કરોડ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ખેડૂતો માટે વડા પ્રધાન પાક વીમાનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ […]