તાપસી પન્નુએ એક યુનિક વિષય ધરાવતી ફિલ્મ સાઇન કરી

મળેલી માહિતીના અનુસાર, તાપસી પન્નુ એક સાયન્સ-ફિકશન ફિલ્મમાં નજરે ચડવાની છે. આ ફિલ્મમાં એક એલિયનની વાર્તા હશે. ફિલ્મનું નામ એલિયન હોવાની શક્યતા છે. આ ફિલ્મનું […]