પીએમ કૌશલ વિકાસ યોજના અંતર્ગત 1.25 યુવાનોએ તાલીમ લીધી, જાણો યોજના શું છે?

પ્રધાનમંત્રી કૌશલ વિકાસ યોજના 2015 માં શરૂ કરવામાં આવી હતી.આ યોજનાનો હેતુ આવા લોકોને તાલીમ આપવાનો હતો કે જેઓ ઓછા ભણેલા છે અથવા શાળા છોડી […]